Aanmeldformulier

Interesse?

Hoe inschrijven?

Als het niet meer vlot in het gewoon onderwijs, dan kunnen kinderen naar het VLOT komen.

Type basisaanbod richt zich tot jongeren voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen binnen een gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs.

Type 2 richt zicht tot jongeren met een verstandelijke beperking.

Type 3 richt zich tot jongeren met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben.

Type 9 richt zich tot jongeren met een autismespectrumstoornis, die geen verstandelijke beperking hebben zoals bepaald in type 2. Jongeren met een autismespectrumstoornis zijn jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een autistische stoornis of pervasieve ontwikkelingsstoornis wordt vastgesteld.

Voor een inschrijving in buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het CLB-attest met oriëntering beschikbaar moet zijn wanneer de beslissing genomen wordt om een kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs.

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 kan vanaf de eerste schooldag van maart 2024.

Hoe inschrijven?

Instapdata nieuwe leerlingen

 

  • 1 september 2023
  • 2 oktober 2023
  • 6 november 2023
  • 4 december 2023
  • 8 januari 2024
  • 22 januari 2024
  • 29 januari 2024
  • 4 maart 2024
  • 15 april 2024
Instapdata peuters

Indelen klasgroepen

De leerlingen worden in een pedagogische eenheid gegroepeerd met het oog op het verstrekken van opvoeding en onderwijs aangepast aan hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

De indeling van de leerlingen in pedagogische eenheden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de klassenraden, bijgestaan door het CLB. De criteria die daarbij gehanteerd worden zijn afhankelijk van de pedagogische opties van het schoolbestuur, die hierbij over een volledige keuzevrijheid beschikt.

Dit gebeurt op basis van een brede beeldvorming. Aspecten die meespelen zijn bijvoorbeeld de leeftijd van het kind, het niveau van spelling en wiskunde, zelfredzaamdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling. . 

 

Indeling klasgroepen

Capaciteiten

Capaciteiten 2024-2025 - Maximum
  Kleuter Lager Per type Sint-Elisabetstraat Sint-Catharinastraat Veurnseweg Capucienenstraat*
T BA 0 96 96        
T2 40 48 80        
T3 16 16 16        
T9 18 90 108        
Totaal 74 250 300 234 48 58 16
               
School     300        

 

Capaciteiten 2024-2025 - Zittende
  Kleuter Lager Per type Sint-Elisabetstraat Sint-Catharinastraat Veurnseweg Capucienenstraat*
T BA 0 65 65        
T2 31 36 67        
T3 0 0 0        
T9 9 70 79        
Totaal 40 171 211 171 36 40 0
               
School     211        

 

Capaciteiten 2024-2025 - Vrije plaatsen
  Kleuter Lager Per type Sint-Elisabetstraat Sint-Catharinastraat Veurnseweg Capucienenstraat*
T BA 0 31 31        
T2 9 12 13        
T3 16 16 16        
T9 9 20 29        
Totaal 34 79 89 63 12 18 16
               
School     89        

Interesse om je kind naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Interesse om je kind naar onze school te sturen?
Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek