Aanmeldformulier

Interesse?

Hoe inschrijven?

Als het niet meer vlot in het gewoon onderwijs, dan kunnen kinderen naar het VLOT komen.

Het type basisaanbod richt zich tot jongeren voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen binnen een gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs.

Het type 2 richt zicht tot jongeren met een verstandelijke beperking.

Het type 9 richt zich tot jongeren met een autismespectrumstoornis, die geen verstandelijke beperking hebben zoals bepaald in type 2. Jongeren met een autismespectrumstoornis zijn jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een autistische stoornis of pervasieve ontwikkelingsstoornis wordt vastgesteld.

Voor een inschrijving in buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het CLB-attest met oriëntering beschikbaar moet zijn wanneer de beslissing genomen wordt om een kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs.

 

 

Hoe inschrijven?

Instapdata nieuwe leerlingen

 

  • 1 september 2023
  • 2 oktober 2023
  • 6 november 2023
  • 4 december 2023
  • 8 januari 2024
  • 22 januari 2024
  • 29 januari 2024
  • 4 maart 2024
  • 15 april 2024
Instapdata peuters

Indelen klasgroepen

De leerlingen worden in een pedagogische eenheid gegroepeerd met het oog op het verstrekken van opvoeding en onderwijs aangepast aan hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

De indeling van de leerlingen in pedagogische eenheden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de klassenraden, bijgestaan door het CLB. De criteria die daarbij gehanteerd worden zijn afhankelijk van de pedagogische opties van het schoolbestuur, die hierbij over een volledige keuzevrijheid beschikt.

Dit gebeurt op basis van een brede beelvorming. Aspecten die meespelen zijn bijvoorbeeld de leeftijd van het kind, het niveau van spelling en wiskunde, zelfredzaamdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling. . 

 

Indeling klasgroepen

Interesse om je kind naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Interesse om je kind naar onze school te sturen?
Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek