Schoolvisie

Visie werking Het Vlot Ieper

 

1.2.1 Algemeen

Vanuit onze eigentijdse christelijke levensvisie stellen wij dat elk kind met zijn eigen mogelijkheden recht heeft op maximale ontwikkelingskansen in verbondenheid met zijn medemensen. Hiertoe creëren we doelbewust betekenisvolle situaties waarin de leerlingen maximale kansen krijgen om ervaringen op te doen die leiden tot een evenwichtige ontplooiing van de totale persoon en een maximale integratie in onze maatschappij. Hierbij wordt basisveiligheid, een gestructureerde omgeving en vaste afspraken op maat geboden. Om een ontwikkeling op alle domeinen te bereiken, benutten we de positieve elementen van de leerlingen. Een onvoorwaardelijke aanvaarding van de eigenheid van elke leerling is hiertoe vanzelfsprekend.

Onze school is een dynamische school met een deskundig team, dat gespecialiseerde hulp aanbiedt volgens de specifieke noden van elk kind. We staan niet stil, maar streven steeds naar verbetering, nascholing, verruiming van onze professionaliteit. In functie van het kind streven we een optimale samenwerking en dialoog met alle mogelijke betrokkenen bij het opvoedingsproces na: ouders, CLB, vroegere school, begeleidingsdiensten, lokale gemeenschap, LOC en alle andere instanties die een positieve inbreng kunnen hebben.

Wij verwijzen hierbij ook naar :

1) opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen D 1994/0279/041

2) de statuten van de V.Z.W.  “C.D.I.”  BS  29/8/63  nr. 3862

1.2.2 Specifiek voor Basisaanbod

Op ons Vlot begeleiden we, optimaal en met de nodige zorg, leerlingen (van 6-13jaar) met specifieke onderwijsbehoeften. De draagkracht van het zorgaanbod van het gewoon onderwijs is overschreden en ze hebben nood aan een gespecialiseerde onderwijsomgeving.

We formuleren bij de aanvang van het schooljaar een individuele zorgvraag, waaruit een aangepaste aanpak volgt. Die wordt via regelmatig overleg geëvalueerd en bijgestuurd. Hierbij hebben we als team oog voor zowel de mogelijkheden als de tekorten van elke leerling. We beschikken over de nodige deskundigheid en soepelheid om onderwijs op maat aan te bieden.

Er wordt gewerkt in niveaugroepen, we hebben aandacht voor creatieve en praktische vaardigheden en bieden klasondersteunende en individuele hulp. Doorheen alle leergebieden stimuleren we zelfstandigheid.

Op ons Vlot komen, naast rekenen en taal, ook sociale vaardigheden, functionele zaken zoals o.a. manuele vaardigheden en zelfredzaamheid aan bod. We willen zo dicht mogelijk aansluiten bij de doelstellingen en eindtermen van het gewoon onderwijs en vooral in het vak van de stoornis speciaal onderwijzen.

Tijdens het leerproces bewaken we steeds het welbevinden van het kind.
Na twee jaar is een eindevaluatie, waarbij de onderwijsbehoeften van het kind getoetst worden aan een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs (eventueel met 1 jaar GON-ondersteuning). Samen met het CLB wordt er dan beslist of het kind nog een attest Basisaanbod kan krijgen (en dus in Het Vlot verder kan ) of dat het kind wordt terug opgenomen binnen het gewoon onderwijs. Hierbij zal onze school en het CLB samen met de ouders op zoek gaan naar een gepaste school die de nodige expertise heeft om zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

1.2.3 Specifiek voor type 2

Op ons Vlot type 2 begeleiden we kinderen (kleuter en lager onderwijs) bij wie de totale ontwikkeling anders verloopt. Door hun mentale beperking, al dan niet in combinatie met andere beperkingen,vragen zij een specifieke zorgvraag.

Ieder kind is uniek.

Om maximale ontwikkelingskansen te bieden, trachten we eerst en vooral een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het kind in zijn totaliteit met aandacht voor de onderliggende processen die het leergedrag beïnvloeden.

Via een geïndividualiseerde aanpak (cf individueel handelingsplan) helpen we de leerlingen om hun capaciteiten zoveel mogelijk te benutten en te komen tot een maximale ontplooiing van hun totale persoonlijkheid (cognitief, sociaal – emotioneel, motorisch, zintuiglijk, religieus… ).

Indien de capaciteiten van het kind het toelaten, wordt een aanzet tot lezen, schrijven en rekenen gegeven en/of voortgezet met ondersteuning van de paramedici.

Er gaat bijzondere aandacht naar zelfredzaamheid en aanpassingen aan het dagelijks leven (ADL). Op die manier streven we naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. De leerlingen vorderen dus volgens eigen tempo zodat het klassieke ‘leerstofjaarklassensysteem’ doorbroken wordt.

Paramedische hulp wordt in onze werking flexibel ingeschakeld: kinderverzorging, ambulante leerkrachten, logopedisten, orthopedagoge en kinesisten ondersteunen de leerlingen. Daarnaast worden individuele therapieën gegeven waarbinnen bijzondere aandacht uitgaat naar de ontwikkelingsproblemen.

Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten, paramedici,…) is bij dit alles van fundamenteel belang.

1.2.4 Specifiek voor type 9

Kinderen met een multi-disciplinaire diagnose ASS worden in de auti-werking opgenomen.

Met onze school streven we een maximale integratie van de leerlingen in de maatschappij na, dwz maximale ontwikkelingskansen bieden zodat het kind later zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kan participeren aan het maatschappelijk leven.

In onze autiklassen worden de kinderen met ASS begeleid met een aangepaste structuur en didactiek, een prikkelarme ruimte en zijn er aangepaste materialen aanwezig die ervoor zorgen dat de mogelijkheid tot leren optimaal ontwikkeld kan worden.

Mocht het lukken om geïntegreerd te werken, dan zullen we (al dan niet stapsgewijs) de kinderen opnemen in onze klassen Basisaanbod.